RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina

Category Archives: II godina

Rad sa tekstom

Rad sa tekstom

Treća vežba

  1. Kombinovanje i  isecanje  složenih objekata:

Komandama Arrange/Shaping / Trim ili Weld dobijamo isecanje odnosno spajanje složenih objekata tako što prvo označimo objekte koje sečemo odnosno spajamo i onda primenimo ove komande npr. komandom Weld ovaj krug i pravougaonik postaju:

untitled

 

dok komandom Trim dobijamo

untitled

 

dok komandom Intersect dobijamo presek selektovanih objekata tj.   untitled

Sada uz pomoć ovih komandi možemo nacrtati kopču kaiša, drvo I ključ.

2. Funkcijama iz sledećeg menija crtamo preostale objekte (senku, zvezdu, …):

untitled

 

 

Druga vežba

  1. pešački prelaz se crta jednostavno samo u veliki pravougaonik koji ima unutrašnjost i spoljašnju liniju sive boje ucrtamo iste prevougaonike bele boje sa belom ivicom
  2. saobraćajni znaci se crtaju iz menija sa donje slike:

untitled

 

kad ih nacrtate i obojite menjate debljinu linije  na opciju  untitled

isto se crta i srce i smajli

3. strelice se crtaju uz pomoć opcije:

untitled

4. oblak se dobija iz menija:

untitled

 

pri čemu se menja tekstura iz:

untitled

 

5.  spirala se nalazi u meniju    untitled  pri čemu je njen oblik malo izmenjen tako što smo kad smo je nacrtali dok je još označena odabrali opciju    untitled   koja je druga po redu u meniju sa alatkama i zatim smo pomerali linije pomoću tackica koje su se pojavile

 

isto pravimo i preostalu malo komplikovaniju figuru tako sto nacrtamo petougao i zatim povećamo broj uglova na primer na 15 (broj je proizvoljan) i zatim na opciju  untitled    menjamo ivice to jest malo ih zavrtimo

Crtanje osnovnih grafičkih elemenata

Crtanje osnovnih grafičkih elemenata

 

Crteži u Corel-u se sastoje iz objekata koji se u svakom trenutku mogu premeštati, rotirati oblikovati i kombinovati.

Sve što nacrtate u jednom potezu (linija, krug, pravougaonik,…)  predstavlja jedan objekat.

Sa leve stane prozora se nalazi toolbox koji sadrži alate za crtaje, a sa desne strane se nalazi paleta sa bojama.

Crtanje osnovnih oblika:

Da bi nacrtali pravougaonik potrebno je da izaberemo alat za crtanje pravougaonika klikom na ikonicu. Zatim mišem pokažemo na mesto na kom želimo da započnemo crtanje pravougaonika, pritisnemo levi taster i ne puštajući ga povučemo iša do suprotnog ugla i pustimo levi taster miša.

1.    Recimo da sada u nacrtani pravougaonik želimo da upišemo elipsu. Prvo mišem odemo u gornji ugao pravougaonika tako d se crtice kursora poklope sa njegovim ivicama. Zatim pritisnemo levi taster miša i ne puštajući  ga pomerimo se do donjg desnog ugla ponovo preklapajući ivice pravougaonika i crtice kursora.

 

 

untitled

 

Korišćenjem tastera Ctrl dok crtamo objekat dobijamo objekte kod kojih su visina i širina jednake, kao što su kvadrat i krug

2.   za kopiranje objekata može se primeniti klasičan način copy – paste, ali Corel nam pruža i još jednu mnogo jednostavniju mogućnost tako što ćemo označiti objekat koji kopiramo i pomeriti ga na mesto na kome želimo da ga iskopiramo držeći sve vreme levi taster miša i kad stignemo na željeno mesto za kopiranje pritisnemo istovremeno i desni taster   miša.

untitled

3.  Promena boja: boja konture (Outline) se vrši desnim klikom na selektovani objekat (selektovanje se uključuje na pick tool )  , a boja samog objekta (Fill) levim klikom na paletu boja.

Redosled objekata: Ako se dva ili više objekata preklapaju Corel ih crta jednog preko drugog tako da je objekat koji je prvi nacrtan ostao u pozadini i slaže ih preko prethodnog, a poslednji na vrhu. Ako nam je potrebno da promenimo taj redosled desnim klikom miša na selektovani objekat biramo naredbu Order i uređujemo njihov raspored

4.  Olovka

untitled

je najsloženiji alat za crtanje. Možemo je koristiti za crtanje slobodnom rukom, povlačenje pravih i izlomljenih linija.

Crtanje slobodnom rukom je neprecizno.

Crtanje pravih linija počinjemo levim klikom miša na mesto početka, zatim odemo mišem do mesta gde se linija završava i ponovo kliknemo na levi taster miša

Crtanje izlomljenih linija se radi odabirom druge funkcije iz podmenija za crtanje olovkom odvija se isto kao i prethodno crtanje samo moramo voditi raćuna o tome da Corel uvek sledeći segment izlomljene linije nastavlja na prethodni tj. linija se ne prekida pa pazite koju od ove dve funkcije birate.

5.    Zid se crta isto kao ograda samo kad nacrtate ceo zid onda za drugi zid obrišete neke cigle iz sredine zida

6.  Transformisanje objekata:

a)      Skaliranje je promena veličine objekta. Postoje dve vrste skaliranja: proporcionalno (krug ostaje krug) i slobodno (krug se pretvara u elipsu).

Oko selektovanog objekta koji smo nacrtali Corel iscrtava osam kvadratića koji služe za njegovo skaliranje (rastezanje ili sabijanje). Četiri kvadratića koja se nalaze u ćoškovima namenjeni su proporcionalnom, a druga četiri slobodnom skaliranju.

b)      Rotacija se dobija dvostrukim klikom na neki objekat i time dobijamo mogućnosti krivljenja i rotacije. Za rotaciju koristimo zakrivljene strelice koje se nalaze u uglovima, dok kružić sa tačkom u sredini predstavlja centar rotacije koji se takođe može pomerati.

 

Podešavanje izgleda stranice za štampanje

12. Podešavanje izgleda stranice za štampanje

 

  Podešavanje dimenzija stranice

• Podešavanje dimenzija stranice je bitno kada želite da odštampate dokument.

• U meniju File selektujte opciju Page Setup.

• Selektujte tab Page:

untitled

• Ovaj dialog box omogućava da podesite orijentaciju strane:

untitled

• zatim, skaliranje dimenzija radnog lista na štampanoj strani:

untitled

• Selektovanjem opcije Fit to, ceo radni list će biti odštampan na jednoj strani

• Takođe, možete da podesite dimenzije papira na kojem štampate, kao i kvalitet štampe (Print quality):

untitled

• Polje First page number omogućava podešavanje početnog broja stranice.

Podešavanje margina stranice

• U meniju File selektujte opciju Page Setup.

• Selektujte tab Margins:

untitled

• Podesite margine dokumenta, kao što je prikazano na dialog boxu.

 

Header i Footer

 

• Ukoliko želite da svaka strana vašeg dokumenta ima isti sadržaj na početku i/ili kraju strane koristite Header i Footer.

• U meniju File selektujte opciju Page Setup.

• Selektujte tab Header/Footer i u poljima na na vrhu (Header) i na dnu (Footer), dialog boxa unesite tekst koji želite da se pojavljuje na vrhu i dnu svake stranice:

untitled

• Dugmetom Custom Header i Custom Footer možete da otvorite novi dialog box u kojem možete da podesite sadržaj i izgled Headera i Footera dokumenta:

untitled

• U poljima na dialog boxu možete da unesete tekst koji želite da ima Header i/ili Footer na levoj strani, u centru i na desnoj strani dokumenta.

• Takođe, ikone na dialog boxu omogućavaju da menjate vrstu fonrta, kreirate broj strane, unesete drugi dokument ili sliku…

• Kliknite na taster OK da biste zatvorili dialog box i zapamtili izmene koje ste napravili, ili taster Cancel da biste poništili izmene koje ste napravili.

Štampanje

• U meniju File, selektujte opciju Print. Na ekranu će se prikazati dilaog box:

untitled

Izaberite štampač na kojem ćete štampati dokument:

untitled

zatim stranice koje hoćete da štampate:

untitled

broj kopija i redosled štampanja strana

untitled

• Možete da izaberete da li želite da štampate ceo dokument, aktivni radni list ili samo deo koji ste selektovali:

untitled

• Klikom na taster Print Preview možete da vidite kako će da izgleda odštampan dokument.

Prikazivanje podataka iz tabele pomoću grafikona, tipovi grafikona

11. Prikazivanje podataka iz tabele pomoću grafikona, tipovi grafikona

Diagrami (grafikoni) služe za grafičko prikazivanje podataka.

 Kreiranje grafikona (Chart) korišćenjem Wizard-a

• Selektujte ćelije koje želite da prikažete na dijagramu.

untitled

• Obratite pažnju da su u prvom redu godine, u prvoj koloni šifre proizvoda, a u ostalim ćelijama količIne ( recimo broj prodatih proizvoda po godinama)

• Na Standard toolbar-u kliknite na ikonu Chart WIzard.

• Na ekranu će se pojaviti prvi dialog box:

untitled

• Izaberite tip dijagrama, a zatim kliknite na dugme Next. Na sledećem dialog-u ćete videti kako izgleda dijagram:

untitled

• Ukoliko niste zadovoljni izgledom, možete da se vratite na prethodni dialog priskom na dugme Back.

• Ukoliko ste zadovoljni, kliknite na dugme Next i na sledećem dialog-u nastavite sa podešavanjima.

• Selektujte tab Titles i podesite naslov dijagrama i nazive osa:

untitled

• Kliknite na dugme Next i podesite lokaciju dijagrama. Možete da izaberete da dijagram bude na tekućem radnom listu (As object in) ili na novom radnom listu (As new sheet):

untitled

Kliknite na dugme Finish. Na radnom listu ćete dobiti dijagram:

untitled

Promena izgleda grafikona (dijagrama)

Promena naslova dijagrama i osa

• Selektujte dijagram levim tasterom miša.

Primetite da se opcija Data u glavnom meniju menja kada selektujete ćeliju:

• u opciju Chart kada selektujete dijagram:

• U meniju Chart selektujte opciju Chart Options:

untitled

• Na dialog box-u selektujte tab Titles:

• Unesite željeni naziv dijagrama u polju Chart title, a nazive osa u poljima Category (X) axis i Value (Y) axis.

Podešavanje osa

• Kliknite dva puta levim tasterom miša na osu na dijagramu koju želite da podesite (na sledećem primeru selektovana je vertikalna osa):

• Na ekranu će se pojaviti dialog box Format Axis. Selektujte odgovarajući tab, u zavisnosti koji parametar želite da podesite. Na primer, ukoliko želite da podesite načIn prikazivanja vrednosti, selektujte tab Scale:

untitled

Podešavanje načIna prikazivanja podataka

• Kliknite dva puta levim tasterom miša na stubić koji prikazuje vrednost:

• Na ekranu će se pojaviti dialog box Format Data Series. Selektujte odgovarajući tab, u zavisnosti koji parametar želite da podesite. Ukoliko želite da podesite boju stubića, selektujte tab Patterns i izaberite način crtanja i boju:

untitled

Promena vrste dijagrama

• Selektujte dijagram kome želite da promenite tip, a zatim u meniju Chart selektujte opciju Chart Type:

untitled

• Na dialog box-u Chart Type selektujte željeni tip dijagrama:

untitled

Sortiranje i filtriranje

10. Sortiranje i filtriranje

Podaci koji se prikazuju u tabeli mogu biti uređeni na neki specijalan način ili se prikazuju po redosledu unosa. Da bi se podaci uredili mora se selektovati deo tabele koji se sortira. Pri tome moramo paziti na podatke koji ostaju van selekcije. Ako deo neselektovanih podtaka ima veze sa selektovanim, npr. izvode se iz njih ili predstavljaju neku celinu, onda je potrebno drugačije selektovati deo tabele koji se sortira.

Excel ne dozvoljava prekide u selektovanju polja, koje želimo sortirati, tj. ne mogu se sortirati podaci iz prva tri reda, sedmog i devetog reda. Niz ćelija koje se sortiraju mora biti neprekinut.

Kada izaberemo kriterijum po kome se sortira mora se obavezno naznačiti da li ima zaglavlje (koje se mora selektovati, ali se ne sortira sa ostalim ćelijama) ili ne. Ako se sortira više kolona onda se može definisati složeni kriterijum sortiranja. Prvi kriterijum je najvažniji, drugi se primenjuje samo ako su polja po prvom kriterijumu ista.

Ako kliknemo na dugme Options otvoriće se novi prozor sa dodatnim opcijama za sortiranje. Prvi okvir nam daje mogućnost sortiranja po slovima, ili po danima u nedelji ili mesecima u godini. Ispod njega je čekboks kojim se zahteva da se prilikom sortiranja vodi računa o velikim i malim slovima (ako je čekiran) ili ne.

Filtriranje je jako korisan metod  koji je implementiran u aplikativni program Excel.  Odvija se tako što se označi red ili kolona koju želimo da filtriramo i kliknemo na simbol

untitled

koji se nalazi u kartici Data.

Zatim u samom označenom redu klikom na strelicu na dole otvara se prozor u kome ostavljamo čekirana samo ona polja koja želimo da ostavimo pri filtraciji tj. ako na primer naša tabela ima podatke koji se ponavljaju i ako želimo da izdvojimo baš te podatke i imamo uvid samo u njih možemo ukloniti odtale podatke kako bi nam rad bio pregledniji tako što ćemo filtrirati samo te podatke koji su nam potrebni.

Sortiranje podataka u koloni po rastućem redosledu

• Selektujte neku ćeliju u koloni koju želite da sortirate, a zatim kliknite na ikonu Sort Ascending

untitled

Sortiranje podataka u koloni po opadajućem redosledu

• Selektujte neku ćeliju u koloni koju želite da sortirate, a zatim kliknite na ikonu Sort Descending

untitled

Sortiranje podataka u tabeli korišćenjem naredbe Sort

• U sledećoj tabeli je prikazan spisak lekova, sa prodatom količInom po godinama:

untitled

• Ukoliko želite da sortirate tabelu, kliknite na neku ćeliju u tabeli, a zatim u meniju Data izaberite opciju Sort. Na ekranu će se prikazati dialog box:

untitled

• Excel podrazumeva da se u prvom redu tabele nalaze nazivi kolona, i automatski će u polju Sort by prikazati vrednost ćelije u prvom redu prve kolone.

• Ukoliko želite sortiranje još po nekoj koloni, u narednim poljima (Then by) izaberite željene kolone po kojima će se sortirati podaci (u primeru je izabrana kolona 1997)

• Izaberite način sortiranja (opadajući ili rastući redosled) za izabrane kolone.

• Kliknite na dugme OK za izvršavanje operacije sortiranja.

• Ukoliko tabela nema nazive kolona, kliknite na opciju No header row:

untitled

Sada će i prvi red biti uključen u sortiranje.

Ako kliknete na dugme Options, pojaviće se novi dialog box u kojem možete da podesite dodatne opcije:

untitled

U polju First key sort order možete da podesite način sortiranja, na primer ako želite sortiranje po mesecima

untitled