RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Corel Draw » prva vezba

Category Archives: prva vezba

Crtanje osnovnih grafičkih elemenata

Crtanje osnovnih grafičkih elemenata

 

Crteži u Corel-u se sastoje iz objekata koji se u svakom trenutku mogu premeštati, rotirati oblikovati i kombinovati.

Sve što nacrtate u jednom potezu (linija, krug, pravougaonik,…)  predstavlja jedan objekat.

Sa leve stane prozora se nalazi toolbox koji sadrži alate za crtaje, a sa desne strane se nalazi paleta sa bojama.

Crtanje osnovnih oblika:

Da bi nacrtali pravougaonik potrebno je da izaberemo alat za crtanje pravougaonika klikom na ikonicu. Zatim mišem pokažemo na mesto na kom želimo da započnemo crtanje pravougaonika, pritisnemo levi taster i ne puštajući ga povučemo iša do suprotnog ugla i pustimo levi taster miša.

1.    Recimo da sada u nacrtani pravougaonik želimo da upišemo elipsu. Prvo mišem odemo u gornji ugao pravougaonika tako d se crtice kursora poklope sa njegovim ivicama. Zatim pritisnemo levi taster miša i ne puštajući  ga pomerimo se do donjg desnog ugla ponovo preklapajući ivice pravougaonika i crtice kursora.

 

 

untitled

 

Korišćenjem tastera Ctrl dok crtamo objekat dobijamo objekte kod kojih su visina i širina jednake, kao što su kvadrat i krug

2.   za kopiranje objekata može se primeniti klasičan način copy – paste, ali Corel nam pruža i još jednu mnogo jednostavniju mogućnost tako što ćemo označiti objekat koji kopiramo i pomeriti ga na mesto na kome želimo da ga iskopiramo držeći sve vreme levi taster miša i kad stignemo na željeno mesto za kopiranje pritisnemo istovremeno i desni taster   miša.

untitled

3.  Promena boja: boja konture (Outline) se vrši desnim klikom na selektovani objekat (selektovanje se uključuje na pick tool )  , a boja samog objekta (Fill) levim klikom na paletu boja.

Redosled objekata: Ako se dva ili više objekata preklapaju Corel ih crta jednog preko drugog tako da je objekat koji je prvi nacrtan ostao u pozadini i slaže ih preko prethodnog, a poslednji na vrhu. Ako nam je potrebno da promenimo taj redosled desnim klikom miša na selektovani objekat biramo naredbu Order i uređujemo njihov raspored

4.  Olovka

untitled

je najsloženiji alat za crtanje. Možemo je koristiti za crtanje slobodnom rukom, povlačenje pravih i izlomljenih linija.

Crtanje slobodnom rukom je neprecizno.

Crtanje pravih linija počinjemo levim klikom miša na mesto početka, zatim odemo mišem do mesta gde se linija završava i ponovo kliknemo na levi taster miša

Crtanje izlomljenih linija se radi odabirom druge funkcije iz podmenija za crtanje olovkom odvija se isto kao i prethodno crtanje samo moramo voditi raćuna o tome da Corel uvek sledeći segment izlomljene linije nastavlja na prethodni tj. linija se ne prekida pa pazite koju od ove dve funkcije birate.

5.    Zid se crta isto kao ograda samo kad nacrtate ceo zid onda za drugi zid obrišete neke cigle iz sredine zida

6.  Transformisanje objekata:

a)      Skaliranje je promena veličine objekta. Postoje dve vrste skaliranja: proporcionalno (krug ostaje krug) i slobodno (krug se pretvara u elipsu).

Oko selektovanog objekta koji smo nacrtali Corel iscrtava osam kvadratića koji služe za njegovo skaliranje (rastezanje ili sabijanje). Četiri kvadratića koja se nalaze u ćoškovima namenjeni su proporcionalnom, a druga četiri slobodnom skaliranju.

b)      Rotacija se dobija dvostrukim klikom na neki objekat i time dobijamo mogućnosti krivljenja i rotacije. Za rotaciju koristimo zakrivljene strelice koje se nalaze u uglovima, dok kružić sa tačkom u sredini predstavlja centar rotacije koji se takođe može pomerati.