RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Category Archives: Excel

Podešavanje izgleda stranice za štampanje

12. Podešavanje izgleda stranice za štampanje

 

  Podešavanje dimenzija stranice

• Podešavanje dimenzija stranice je bitno kada želite da odštampate dokument.

• U meniju File selektujte opciju Page Setup.

• Selektujte tab Page:

untitled

• Ovaj dialog box omogućava da podesite orijentaciju strane:

untitled

• zatim, skaliranje dimenzija radnog lista na štampanoj strani:

untitled

• Selektovanjem opcije Fit to, ceo radni list će biti odštampan na jednoj strani

• Takođe, možete da podesite dimenzije papira na kojem štampate, kao i kvalitet štampe (Print quality):

untitled

• Polje First page number omogućava podešavanje početnog broja stranice.

Podešavanje margina stranice

• U meniju File selektujte opciju Page Setup.

• Selektujte tab Margins:

untitled

• Podesite margine dokumenta, kao što je prikazano na dialog boxu.

 

Header i Footer

 

• Ukoliko želite da svaka strana vašeg dokumenta ima isti sadržaj na početku i/ili kraju strane koristite Header i Footer.

• U meniju File selektujte opciju Page Setup.

• Selektujte tab Header/Footer i u poljima na na vrhu (Header) i na dnu (Footer), dialog boxa unesite tekst koji želite da se pojavljuje na vrhu i dnu svake stranice:

untitled

• Dugmetom Custom Header i Custom Footer možete da otvorite novi dialog box u kojem možete da podesite sadržaj i izgled Headera i Footera dokumenta:

untitled

• U poljima na dialog boxu možete da unesete tekst koji želite da ima Header i/ili Footer na levoj strani, u centru i na desnoj strani dokumenta.

• Takođe, ikone na dialog boxu omogućavaju da menjate vrstu fonrta, kreirate broj strane, unesete drugi dokument ili sliku…

• Kliknite na taster OK da biste zatvorili dialog box i zapamtili izmene koje ste napravili, ili taster Cancel da biste poništili izmene koje ste napravili.

Štampanje

• U meniju File, selektujte opciju Print. Na ekranu će se prikazati dilaog box:

untitled

Izaberite štampač na kojem ćete štampati dokument:

untitled

zatim stranice koje hoćete da štampate:

untitled

broj kopija i redosled štampanja strana

untitled

• Možete da izaberete da li želite da štampate ceo dokument, aktivni radni list ili samo deo koji ste selektovali:

untitled

• Klikom na taster Print Preview možete da vidite kako će da izgleda odštampan dokument.

Prikazivanje podataka iz tabele pomoću grafikona, tipovi grafikona

11. Prikazivanje podataka iz tabele pomoću grafikona, tipovi grafikona

Diagrami (grafikoni) služe za grafičko prikazivanje podataka.

 Kreiranje grafikona (Chart) korišćenjem Wizard-a

• Selektujte ćelije koje želite da prikažete na dijagramu.

untitled

• Obratite pažnju da su u prvom redu godine, u prvoj koloni šifre proizvoda, a u ostalim ćelijama količIne ( recimo broj prodatih proizvoda po godinama)

• Na Standard toolbar-u kliknite na ikonu Chart WIzard.

• Na ekranu će se pojaviti prvi dialog box:

untitled

• Izaberite tip dijagrama, a zatim kliknite na dugme Next. Na sledećem dialog-u ćete videti kako izgleda dijagram:

untitled

• Ukoliko niste zadovoljni izgledom, možete da se vratite na prethodni dialog priskom na dugme Back.

• Ukoliko ste zadovoljni, kliknite na dugme Next i na sledećem dialog-u nastavite sa podešavanjima.

• Selektujte tab Titles i podesite naslov dijagrama i nazive osa:

untitled

• Kliknite na dugme Next i podesite lokaciju dijagrama. Možete da izaberete da dijagram bude na tekućem radnom listu (As object in) ili na novom radnom listu (As new sheet):

untitled

Kliknite na dugme Finish. Na radnom listu ćete dobiti dijagram:

untitled

Promena izgleda grafikona (dijagrama)

Promena naslova dijagrama i osa

• Selektujte dijagram levim tasterom miša.

Primetite da se opcija Data u glavnom meniju menja kada selektujete ćeliju:

• u opciju Chart kada selektujete dijagram:

• U meniju Chart selektujte opciju Chart Options:

untitled

• Na dialog box-u selektujte tab Titles:

• Unesite željeni naziv dijagrama u polju Chart title, a nazive osa u poljima Category (X) axis i Value (Y) axis.

Podešavanje osa

• Kliknite dva puta levim tasterom miša na osu na dijagramu koju želite da podesite (na sledećem primeru selektovana je vertikalna osa):

• Na ekranu će se pojaviti dialog box Format Axis. Selektujte odgovarajući tab, u zavisnosti koji parametar želite da podesite. Na primer, ukoliko želite da podesite načIn prikazivanja vrednosti, selektujte tab Scale:

untitled

Podešavanje načIna prikazivanja podataka

• Kliknite dva puta levim tasterom miša na stubić koji prikazuje vrednost:

• Na ekranu će se pojaviti dialog box Format Data Series. Selektujte odgovarajući tab, u zavisnosti koji parametar želite da podesite. Ukoliko želite da podesite boju stubića, selektujte tab Patterns i izaberite način crtanja i boju:

untitled

Promena vrste dijagrama

• Selektujte dijagram kome želite da promenite tip, a zatim u meniju Chart selektujte opciju Chart Type:

untitled

• Na dialog box-u Chart Type selektujte željeni tip dijagrama:

untitled

Sortiranje i filtriranje

10. Sortiranje i filtriranje

Podaci koji se prikazuju u tabeli mogu biti uređeni na neki specijalan način ili se prikazuju po redosledu unosa. Da bi se podaci uredili mora se selektovati deo tabele koji se sortira. Pri tome moramo paziti na podatke koji ostaju van selekcije. Ako deo neselektovanih podtaka ima veze sa selektovanim, npr. izvode se iz njih ili predstavljaju neku celinu, onda je potrebno drugačije selektovati deo tabele koji se sortira.

Excel ne dozvoljava prekide u selektovanju polja, koje želimo sortirati, tj. ne mogu se sortirati podaci iz prva tri reda, sedmog i devetog reda. Niz ćelija koje se sortiraju mora biti neprekinut.

Kada izaberemo kriterijum po kome se sortira mora se obavezno naznačiti da li ima zaglavlje (koje se mora selektovati, ali se ne sortira sa ostalim ćelijama) ili ne. Ako se sortira više kolona onda se može definisati složeni kriterijum sortiranja. Prvi kriterijum je najvažniji, drugi se primenjuje samo ako su polja po prvom kriterijumu ista.

Ako kliknemo na dugme Options otvoriće se novi prozor sa dodatnim opcijama za sortiranje. Prvi okvir nam daje mogućnost sortiranja po slovima, ili po danima u nedelji ili mesecima u godini. Ispod njega je čekboks kojim se zahteva da se prilikom sortiranja vodi računa o velikim i malim slovima (ako je čekiran) ili ne.

Filtriranje je jako korisan metod  koji je implementiran u aplikativni program Excel.  Odvija se tako što se označi red ili kolona koju želimo da filtriramo i kliknemo na simbol

untitled

koji se nalazi u kartici Data.

Zatim u samom označenom redu klikom na strelicu na dole otvara se prozor u kome ostavljamo čekirana samo ona polja koja želimo da ostavimo pri filtraciji tj. ako na primer naša tabela ima podatke koji se ponavljaju i ako želimo da izdvojimo baš te podatke i imamo uvid samo u njih možemo ukloniti odtale podatke kako bi nam rad bio pregledniji tako što ćemo filtrirati samo te podatke koji su nam potrebni.

Sortiranje podataka u koloni po rastućem redosledu

• Selektujte neku ćeliju u koloni koju želite da sortirate, a zatim kliknite na ikonu Sort Ascending

untitled

Sortiranje podataka u koloni po opadajućem redosledu

• Selektujte neku ćeliju u koloni koju želite da sortirate, a zatim kliknite na ikonu Sort Descending

untitled

Sortiranje podataka u tabeli korišćenjem naredbe Sort

• U sledećoj tabeli je prikazan spisak lekova, sa prodatom količInom po godinama:

untitled

• Ukoliko želite da sortirate tabelu, kliknite na neku ćeliju u tabeli, a zatim u meniju Data izaberite opciju Sort. Na ekranu će se prikazati dialog box:

untitled

• Excel podrazumeva da se u prvom redu tabele nalaze nazivi kolona, i automatski će u polju Sort by prikazati vrednost ćelije u prvom redu prve kolone.

• Ukoliko želite sortiranje još po nekoj koloni, u narednim poljima (Then by) izaberite željene kolone po kojima će se sortirati podaci (u primeru je izabrana kolona 1997)

• Izaberite način sortiranja (opadajući ili rastući redosled) za izabrane kolone.

• Kliknite na dugme OK za izvršavanje operacije sortiranja.

• Ukoliko tabela nema nazive kolona, kliknite na opciju No header row:

untitled

Sada će i prvi red biti uključen u sortiranje.

Ako kliknete na dugme Options, pojaviće se novi dialog box u kojem možete da podesite dodatne opcije:

untitled

U polju First key sort order možete da podesite način sortiranja, na primer ako želite sortiranje po mesecima

untitled

Funkcije

Struktura funkcije u excelu

Funkcije u excelu imaju veoma jednostavnu primenu. Prvo, izaberete ćeliju koja „prihvata“ rezultat, kliknete na Insert Function  (fx) gde birate funkciju koja vam treba, popunite argumente (jedan ili više)  i potvrdite sa enter. Ukoliko znate sintaksu, funkciju možete kucati direktno. Struktura je jednostavna i izgleda ovako =IMEFUNKCIJE(ARGUMENT). Argumenti mogu biti: oblasti, brojevi, tekst ili logičke vrednosti.  Ako ih ima više, odvajaju se znakom „;“.

VIDEO TUTORIJAL – OSNOVNE FUNKCIJE U EXCELU

Funkcije u excelu sa jednim argumentom

=SUM(arg) je funkcija za sabiranje. Argument je oblast koja se sabira (npr. A1:A20).

=AVERAGE(arg) je funkcija za prosek. Argument je oblast koja ulazi u prosek.

=MAX(arg) je funkcija koja traži najveću vrednost. Argument je oblast koja se pretražuje.

=MIN(arg) je funkcija koja traži najmanju vrednost. Argument je oblast koja se pretražuje.

=COUNT(arg) je funkcija koja služi za prebrojavanje. Argument je oblast koja se prebrojava.

Funkcije u excelu sa dva argumenta

=COUNTIF(Range;Criteria) je funkcija za uslovno prebrojavanje. Criteria je u stvari uslov koji tražimo, a Range je oblast u kojoj tražimo koliko se puta javlja zadati uslov.

Funkcije u excelu koje obrađuju više uslova odjednom

U datoteci na linku gore, u rešenju je dat jedan primer izračunavanja broja učenika po uspehu. Drugo rešenje je pomoću funkcije Countifs na slici dole. Prikazan primer je za dva uslova. Može i više.

=COUNTIFS(Criteria_range1;Criteria1;Criteria_range2;Criteria2;)

Funkcija-Countifs

Funkcije u excelu sa tri argumenta

=SUMIF(Range;Criteria;Sum_range) je funkcija za uslovno sabiranje. Criteria je u stvari uslov koji tražimo, a Range oblast gde da nađemo traženi uslov. Sum_range je oblast iz koje se uzima vrednost za sabiranje, a koja zadovoljava traženi uslov.

=IF(Logical_test;Value_if_true; Value_if_false) je funkcija koja pomaže prilikom donošenja odluka. Logical_test je uslov koji treba ispitati. Value_if_true jesu akcije koje se izvršavaju ako je uslov tačan. Value_if_false jesu akcije koje se izvršavaju ako uslov nije tačan. Nikako se ne izvršavaju obe akcije, već samo jedna. Akcije mogu biti obaveštenja (tekst poruke), formule ili funkcije. Ukoliko je to funkcija, onda istu zovemo „ugnježdena“ funkcija.

Statističke funkcije:

 

Kopiranje formula, relativno i apsolutno

8. Kopiranje formula, relativno i apsolutno

Šta je to relativno adresiranje

• Excel, standardno, koristi relativno adresiranje. Šta je relativno adresiranje objesnićemo na sledećem primeru:

untitled

Stopa poreza je uneta u ćeliju C1.

• Cena laserskog štampača je data u ćeliji B5.

• Iznos poreza je dat u ćeliji C5 koji se izračunava pomoću formule: =B5*C1

• Ukupna cena je data u ćeliji D5, i izračunava se formulom: = B5+C5

• Ukoliko želite da sada iskopirate formule u ostale prazne ćelije (C6, C7, D6 i D7) korišćenjem tehnike selektovanja ćelija u kojima su unešene formule i kopiranjem ćelija kako je opisano ranije, nećete dobiti željeni rezultat:

untitled

Kao što vidite, iznos poreza nije izračunat u ćelijama C6 i C7.

• Ako selektujete ćeliju C6, videćete da ona sadrži formulu ‘=B6*C2’ umesto ‘=B6*C1’. Obzirom da ćelija C2 ne sadrži vrednost poreza na promet, rezultat je, naravno, pogrešan.

• RAZLOG: u formuli ‘=B5*C1’ je korišćeno relativno adresiranje, tako da je Excel prilikom kopiranja formule automatski promenio formulu u ‘=B6*C2’ i u sledećem redu u ‘B7*C3’.

Šta je to apsolutno adresiranje

• Da bi izbegli problem koji je opisan u prethodnom primeru, pravi postupak je sledeći:

untitled

Stopa poreza je uneta u ćeliju C1.

• Cena laserskog štampača je data u ćeliji B5.

• Iznos poreza je dat u ćeliji C5 koji se izračunava pomoću formule: =B5*$C$1 (apsolutno adresiranje ćelije C1)

• Ukupna cena je data u ćeliji D5, i izračunava se formulom: = B5+C5 (relativno adresiranje)

• Ukoliko želite da sada iskopirate formule u ostale prazne ćelije (C6, C7, D6 i D7) korišćenjem tehnike selektovanja ćelija u kojima su unešene formule i kopiranjem ćelija kako je opisano ranije, dobićete željeni rezultat:

untitled

Kao što ste primetili, simbol ‘$’ ispred oznake kolone i reda, označava apsolutno adresiranje.

• Naravno, Excel ima mogućnost da Vam olakša unošenje apsolutnih adresa: unesite relativnu adresu (na primer: ‘=B3’) u ćeliju, a zatim pritisnite taster F4. Način adresiranja će biti promenjen i formula će izgledati: ‘=$B$3’.

Unošenje formula aritmetičkim operacijama

7.  Unošenje formula aritmetičkim operacijama

 Aritmetičke i logičke formule

Unošenje formula

• Kliknite na ćeliju u koju želite da unesete formulu.

• Unesite znak ‘=’ , a zatim unesite formulu koja može da se sastoji od operatora, fiksnih vrednosti (4, 34.5, 765, …), promenljivih ili izraza (na primer: A4 +B6).

• Operatori za aritmetiške operacije su:

  •  ‘+’ sabiranje
  • ‘-‘ oduzimanje
  •  ‘*’ množenje
  •  ‘/’ deljenje

• Kada unesete formulu, pritisnite taster Enter. Formula će bit iizračunata i prikazana u ćeliji.

• Kada selektujete ćeliju koja sadrži formulu (u donjem primeru ćelija C1), u Formula bar-u (fx) možete da vidite formulu i da je editujete:

untitled

Ukoliko ste pogrešno uneli formulu, u ćeliji sa formulom će biti prikazana poruka sa greškom koja počinje sa karakterom ‘#’:

untitled

Karakteristične poruke o greškama

• ‘######’ – širina kolone nije dovoljna da prikaže izračunatu vrednost.

• ‘#REF’ – u formuli je navedena ćelija koja ne postoji, ovo se dešava obično kada izbrišete ćeliju koju ste iskoristili u formuli

• „#NAME’ – u formuli postoji izraz koji Excel ne može da protumačI.

Pomoć prilikom ispravljanja grešaka

• Kliknite na ikonu Microsoft Excel Help: i unesite poruku greške, a zatim kliknite na dugme Search:

untitled

MS Excel će prikazati dialog sa novim opcijama.

Formatiranje ćelija

6. Formatiranje ćelija

Napravi sledeću tabelu:

Redni broj

Ime

Prezime

Datum rođenja

Razred

Džeparac

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

tekst Redni broj formatirati tako da stoji pod uglom od 45 stepeni

kolonu Ime formatirati kao Text  poravnat uz levu i gornju ivicu i urediti tekst tako da može da se ispisuje u više redova

kolonu Prezime poravnati uz desnu ivicu i centrirati po vertikali, postaviti tip na General

kolonu  Datum rođenja formatirati kao datum oblika npr. sreda, 14. mart 2013

kolonu Razred popuniti prethodno formiranim nizom prvi, drugi, treći, četvrti počev  od  drugog

kolonu džeparac formatirati da bude tipa Currency  u dinarima sa dva mesta iza decimalne tačke