RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Access » Kreiranje tabele i tipovi podataka

Category Archives: Kreiranje tabele i tipovi podataka

8. Kreiranje tabele, izbor tipa podataka, postavljanje primarnog ključa, unošenje podataka u tabelu

8. Kreiranje tabele, izbor tipa podataka, postavljanje primarnog ključa, unošenje podataka u tabelu

Otvorimo našu tabelu Osobe koju smo napravili na nekom od prethodnih časova.Sada je potrebno napraviti tabelu Telefoni, kliknite na karticu Create, zatim na Table, kao što je prikazano na sledećoj slici:

untitled

Tabela Telefoni mora da ima kolone, IDUčenika, redni broj, broj telefona.

Nije dozvoljeno da dva polja imaju vrednost AutoNumber.

Vrednost za Rednog broja  je ovaj put postavljen na AutoNumber, a IDUčenika na Number!!!!!!!

Kreiranje prostog primarnog ključa

 

U tabeli Učenik, ključ je podrazumevano dodeljen prvom atributu. Dodeljivanje prostog ključa atributu vrši se klikom desnim tasterom miša na odgovarajudi atribut, a zatim se iz pomoćnog menija bira opcija Primary Key.

Kreiranje složenog primarnog ključa

 

Iz relacionog modela se vidi da ključ tabele Telefoni čine dva polja: IDradnika i RB. To se u tabeli označava na sledeći način: prvo se selektuju polja IDradnika i RB, zatim se tačno na prelazu između ova dva polja klikne desnim tasterom miša pri čemu se pojavi meni iz kog se izabere Primary Key. Tada oba polja dobiju znak ključa.

Kreiranje maske

 

Sa poljem broj telefona takođe može da se poigra. Kada se kursor miša nalazi na tom polju, u okviru tab-a General u donjem delu prozora postaviti kursor na Input Mask. Tada de se na kraju reda pojaviti dugmence na koje treba kliknuti. Nakon klika na pomenuto dugme, otvoriće se prozor koji se vidi na sledećoj slici:

untitled

Iz liste ponuđenih maska može se videti šta u ovo polje može da se upiše, kao i kako će to izgledati. Kliknuti na Next. U polje Input Mask upisati sledeće (000)000-0009. To de značiti da će se broj telefona ispisivati u formatu (063)123-4567. Ona mesta gde su nule u (000)000-0009 su obavezna, a ona gde su devetke nisu obavezna. Tako de se omogućiti da se unose šestocifreni i sedmocifreni brojevi telefona. Ovo je prikazano na sledećoj slici

untitled

U polju Try It može se isprobati da li je maska korektno definisana. Kliknuti na Next i specificirati način na koje je potrebno da se podaci tj. brojevi telefona čuvaju u tabelama, kao običan tekst ili sa svim znacima koji se pojavljuju u masci (zagrade i crtica). Kliknuti na Finish.

Sledeće, potrebno je kreirati i tabelu Grad. Ona de imati polja IDgrada, koje de predstavljati primarni ključ, i naziv, gde de se upisivati naziv grada gde određeni učenik živi. Za polje naziv podesiti dužinu polja Field Size na npr. 30 u okviru tab-a General i sačuvati tabelu.