RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Access » Modeli BP

Category Archives: Modeli BP

5. Modeli baza podataka

5. Modeli baza podataka, relacione BP, osnovni pojmovi relacionih BP (kolona, tabela, vrsta)

Podaci u bazi su logički organizovani u skladu sa nekim modelom podataka. Model podataka je skup pravila koja određuju kako može izgledati logička struktura baze. Modeli čine osnovu za planiranje, projektovanje i implementiranje baze. Sistemi za upravljanje bazama podataka mogu se podeliti u sledeće osnovne modele:

Relacioni model – zasnovan na matematičkom pojmu relacije. Podaci i veze među podacima se prikazuju preko tabela.

Mrežni model – je baza podataka u kojoj su  čvorovima predstavljeni podaci, a lukovi među čvorovima definišu veze među podacima;

Hijerarhijski model – čine ga podaci složeni u hijerarhijsku strukturu; specijalni je slučaj mrežnog modela. Baza je predstavljena stablom.

Hijerarhijske baze podataka

 

Hijerarhijski model je najstariji od svih modela baza podataka. Podaci su smešteni u seriju slogova (zapisa). Da bi se uspostavila veza između slogova, hijerarhijski model uspostavlja relaciju roditelj – naslednik. Ovo je takozvano 1:N mapiranje između slogova koje se radi korišćenjem stabla. U ovom modelu, relacije su takve da jedan naslednik može imati samo jednog roditelja, ali roditelj može imati više naslednika. Roditelji i naslednici su povezani vezama koje se nazivaju pokazivači (u fizičkoj realizaciji to je adresa u memoriji gde se slog nalazi). Roditelj ima listu pokazivača za svakog od svojih naslednika. Hijerarhijski model je dobro uređena struktura, koja podseća na hijerarhijsku strukturu u npr. državi, vojsci ili nekoj velikoj organizaciji

Slika 2. Hijerarhijska baza podataka

Pravilo roditelj – naslednik omogućava pristup podacima. Da bi se došlo do tabele na nižem nivou, kreće se od korena i ide prema dole kroz stablo dok se ne dođe do cilja.

Naravno, očigledan problem sa ovim modelom je da korisnik mora da zna kako je stablo organizovano da bi pronašao bilo šta.

Hijerarhijski model ima ozbiljnih nedostataka. Na primer, ne može se dodati slog u tabelu naslednika dok se ne uključi u roditeljsku tabelu. Hijerarhijski model je sposoban da radi jedino sa jednostrukim stablima, ali ne može da se nosi sa povezivanjem ogranaka ili stvaranjem višestrukih veza. Zbog toga se stvara redudansa (višestruko pojavljivanje) podataka i mogućnost netačnog ažuriranja. Na primeru hijerarhijske organizacije nekog fakulteta koji ima katedre, profesore, studente itd. mogu se lako uočiti navedene slabosti. Lako je predstaviti da na jednoj katedri ima više profesora, ali se ne može predstaviti da jedan profesor radi na više katedri. Da bi se ovo uradilo, mora postojati dva pojavljivanja istog profesora. To može dovesti do netačnosti kod ažuriranja podataka, npr. moguće je da informacije budu različite u dva zapisa, što vodi do konfuzije. Hijerarhijski model se više ne koristi kao osnova za trenutne komercijalne sisteme, ali još uvek postoji mnogo nasleđenih sistema baziranih na ovom modelu. Zbog svih nedostataka koji postoje u hijerarhijskom modelu, razvijen je mrežni model.

Hijerarhijskom strukturom dobro se može prikazati odnos tipa (n:1). Međutim prikazivanje odnosa (n:n) hijerarhijskom strukturom ima nedostatke.

Nedostatak unošenja ogleda se u tome što nije moguće uneti neki segment ukoliko nije pozanat njegov nadređeni segment.

Nedostatak brisanja ogleda se u tome što se brisanjem nadređenih segmenata gube podatci o podređenim segmentima.

Nedostatak ažuriranja ogleda se u tome što u nekim slučajevima ažuriranje nekog podatka zavisi od ažuriranja drugih podataka.

Ažuriranje predstavlja izmenu ili brisanje sadržaja zapisa ili polja, ili upisivanje novog zapisa.

Mrežne baze podataka

 

Mrežni model omogućava svakom zapisu da ima višestruke roditelje i naslednike, kreirajući mrežastu strukturu. Za razliku od hijerarhijske baze podataka i hijerarhijske strukture podataka, mrežna baza podataka zasniva se na mreži podataka povezanih tako da ne postoje ni osnovni ni podrađeni segmenti. Mrežna struktura složenija je od hijerarhijske i u praksi se baze podataka mogu prevesti iz hijerarhijskog oblika u mrežni i obrnuto.

U mrežnoj strukturi ne postoje nedostaci koje ima hijerarhijska struktura i odnos (n:n) može se uspešno predstaviti. Mrežna struktura može se dobiti kombinacijom hijerarhijskih struktura i javlja se kada dva nadređena segmenta različite vrste imaju isti segment kao podređeni.

Slika 3. Mrežna baza podataka

Relacione baze podataka

Kod relacionih baza podataka podaci su smešteni u dvodimenzionale tabele koje su na određeni način povezane. Sve veze koje se prikazuju hijerarhijskom ili mrežnom strukturom mogu se prikazati i tabelama.

Relacione baze podaka sastoje se od relacija. Relacioni pristup zasnovan je na relacionoj matematici. Većina rezultata relacione matematike može se neposredno primeniti na relacione baze podataka. Ukoliko red sadrži n kolona onda je relacija n-tog stepena.

Organizacija podataka u relacionoj BP

Postoje sledeći nivoi logičkih jedinica podataka:

  1. Polje – To je najmanja logička jedinica podataka koja je okarakterisana nazivom i vrednošću (kolona tabele). Vrednost polja je podatak.
  2. Slog –To je skup polja koje se odnose na atribute istog entiteta (jedan red u tabeli).
  3. Datoteka -predstavlja skup slogova i može biti i fizička i logička (tabela).
  4. Baza podataka -je skup međusobno povezanih logičkih datoteka (povezanih tabela).

                                                                          polje

slog

Redni broj Ime i prezime Likovno Istorija Sociologija
1. Jovana Dimić 4 5 4
2. Suza Jović 5 5 2
3. Dule Matić 3 4 4
  1. slog
Osoba (Jovana Dimić)

Entitet           →

Svojstva          →

Redni broj Ime i prezime Likovno Istorija Socijologija

Podatak           →

1. Jovana Dimić 4 5 4

Slog                 →

1. Jovana Dimić 4 5 4
  1. Baza podataka  → Cela Tabela

5T. Modeli baza podataka, relacione BP, osnovni pojmovi relacionih BP (kolona, tabela, vrsta)