RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Access » Pojam ključa

Category Archives: Pojam ključa

7. Pojam ključa BP, šema relacione BP

7. Pojam ključa BP, šema relacione BP

Relaciona baza podataka se sastoji od više tabela koje su međusobno povezane relacijama. Za povezovanje se koriste odgovarajuća polja u tabelama (polje primarnog ključa i polje sekundarnog ključa). Polje primarnog ključa je polje u tabeli koje ima jedinstvenu vrednost (vrednost ne može da se ponavlja). Polje primarnog ključa je najčešće jedno polje tabele,  a u retkim sličajevima može biti kombinacija dva polja. Polje sekundarnog ključa je polje u tabeli koje može da ima vrednost koja se ponavlja ali je podatak istog tipa kao u polju primarnog ključa.

Podaci mogu biti:

  • Numerički tip – (brojevi, valute, procenti…)
  • Znakovni tip koji obuhvata velika i mala slova azbuke, cifre, specijalne znake sa tastature.
  • Logički tip obuhvata samo vrednosti tačno i netačno.
  • Datum/vreme tip je podskup znakovnog tipa, a datumi vreme se unose u uvek precizno definisanom formatu.
  • Memo tip je podskup znakovnog tipa i namenjen je za pisanje komentara (veće količine teksta).
  • Objekti – (slika, video, zvuk…)

Relacije (veze) između  tabela (entiteta) kod relacionih  baza  podataka mogu biti:

  • 1:1(jedan : jedan)   → to je veza kod koje je jedan slog primarne tabele povezan sa samo jednim slogom sekundarne tabele.
  • 1:M(jedan : više)→ jedan slog primarne tabele povezan je sa više slogova sekundarne tabele.
  • M:M (više : više) → to je veza gde jedan entitet jednog skupa se pridružuje većem broju entiteta drugog skupa i obrnuto.

Primer 1- Telefonski imenik: baza treba da sadrži podatke osobama i njihovim brojevima telefona.

ponavljanje podataka

R. br. osobe Imeiprezime Adresa Telefon …….
1 PetarPetrović Toplička 1235 027/456-2…
2 PetarPetrović Toplička 1235 063/123…
3 PetarPetrović Toplička 1235 061/523…
4 Jovan Jovanovic Kosovska 25a 011/538…
5 Jovan Jovanovic Kosovska 25a 064/538…
6 IvanaIvanović VukaBrankovića 123 021/234..
.
.

Kod ovako kreirane baze podataka određeni broj podataka se ponavlja više puta. Kod relacionih BP treba smanjiti ponavljanje podataka (redudansu) na minimum, ili izbeći ako je to moguće, pa predhodni primer nije dobar i treba ga popraviti.

Da bi  se smanjilo ponavljanje podataka, podatke traba rasporediti u dve povezane tabele. Prva tabela bi  sadržala podatke o osobama  a druga tabela o brojevima telefona. Veza između ovih tabela je  1:M (jedan prema više), ostvaruje se ponavljanjem polja primarnog ključa (primarne tabele) u sekundarnoj tabeli (polje sekundarnog ključa):

Primarna tabela:

Polje primarnog ključa

R. br. osobe Imeiprezime Adresa
1 PetarPetrović Toplička 1235
2 Jovan Jovanovic Kosovska 25a
3 IvanaIvanović VukaBrankovića 123
.
.

Relacija 1:više – jedan slog primarne tabele povezan je sa više slogova sekundarne tabele

Sekundarna tabela:

Polje primarnog ključa           Polje sekundarnog ključa

R. br. telefona R. br. osobe Telefon …….
1 1 027/456-2…
2 1 063/123…
3 1 061/523…

Veza ove dve tabele može se predstaviti šemom relacije na ovaj način:

                                 primarna  tabela                                   sekundarna  tabela

untitled

Primer 2- Škola1:baza treba da sadrži podatke o učenicima i njihovom uspehu po razredima.

untitled

Domen atributa je skup svih mogućih vrednosti koje atribut može  poprimiti.

Primarni ključ je jedan ili više atributa čija vrednost jednoznačno određuje primerak entiteta. Na primer, za entitet Auto, primarni ključ je atribut registarski broj. Dva različita člana ili primerka entiteta ne mogu imati isti primarni ključ. Primarni ključ je jedinstven za svakog člana entiteta. Na primer, za entitet Student primarni ključ bi mogao biti broj indeksa.

Primarni ključ omogućuje da svi slogovi u jednoj tabeli budu povezani sa zapisima u drugoj tabeli. Ako tabela nije uređena na neki drugi način, primarni ključ određuje njeno uređenje. Primarni ključ od više polja koristi se kada vrednost u polju koje bi trebalo da bude primarni ključ nije jedinstvena. Prilikom povezivanja tabela najčešće se koristi zavisnost jedan prema više. Ova zavisnost se koristi kada jednom slogu prve (primarne) tabele odgovara više slogova u drugoj (sekundarnoj) tabeli. Kod ovakve zavisnosti primarna tabela mora imati primarni ključ jedinstvene vrednosti.

Strani ključ je polje u sekundarnoj tabeli sa kojim se vrši povezivanje i ne mora imati jedinstvenu vrednost.

7T. Pojam ključa BP, šema relacione BP