RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Osnovni pojmovi

Category Archives: Osnovni pojmovi

Osnovni pojmovi

1. Osnovni pojmovi

Centralni deo prozora čini radna površina koja je linijama izdeljena na polja. Ove linije su vidljive samo na ekranu, prilikom štampanja se ne vide. Da bi se videle, moraju se posebno podesiti.

Radna tabela (worksheet) izgleda kao papir izdeljen na redove (rows) i kolone (columns). Kolone su označene slovima engleskog alfabeta A,B,C,….Redovi su označeni brojevima 1,2,3,….

Deo radne površine u preseku reda i kolone naziva se ćelija (cell). Svaka ćelija je jednoznačno određena kolonom i redom u kojima se nalazi. Npr. ćelija iz kolone G i reda 7 označava se sa G7. Oznaka G7 naziva se adresa ćelije.

Ispod radne površine je navigator. Listići Sheet1, Sheet2 i Sheet3 su nezavisne stranice dokumenta u kome radimo. Nepotrebne listiće možemo obrisati desnim klikom na naziv listića i izborom komande Delete. Ako nam treba više listića možemo ih dodati desnim klikom na ime jednog od postojećih i izborom komande Insert. Listićima se može i dati ime, desnim klikom na naziv listića i izborom komande Rename. Takođe je moguće i premeštanje listića po želji hvatanjem levim tasterom miša i prenošenjem levo ili desno po traci navigatora.

Pravougaoni skup ćelija naziva se opseg. On je jednoznačno određen adresama ćelija na krajevima dijagonale opsega. Npr. opseg koji se sastoji od ćelija B2,C2,B3,C3, B4,C4 jednoznačno je određen ćelijama B2 i C4, a njegova adresa je B2 : C4. Opsegu i ćeliji se može pridružiti i naziv, pa se na njih onda može ukazivati bilo nazivom bilo adresom.

Zadavanje naziva ćelije i opsega:

Ćelije i opsezi su početno imenovani svojom adresom. NJima može i da se dodeli naziv tako što se prvo označe pa se pritisne Insert / Name / Define i upiše naziv. Ukazivanje nazivom ćelije ili opsega je apsolutno ukazivanje. Prednost korišćenja naziva umesto adrese je u preglednosti formula u sadržaju ćelija.

Za obeležavanje više redova (ili kolona) koristi se tehnika označavanja naziva redova (tj. kolona).

Umetanje i uklanjanje redova i kolona:

Pre umetanja redova i kolona prvo se obeležava jedan ili više susednih redova ili kolona. Zatim se zadaje komanda za umetanje (Insert) ili uklanjanje (Delete) redova ili kolona. Kada se radi o uklanjanju, uklanjaju se obeleženi redovi, odnosno kolone. Pri umetanju ispred obeleženih redova ili kolona dodaje se obeležen broj redova, odnosno kolona.

U svaku ćeliju može da se upiše tekst. Broj ili formula. Može se desiti da deo upisanih znakova nije vidljiv u ćeliji. On se nalazi u ćeliji i to se može videti u redu za uređivanje sadržaja ćelije ( formula bar) koji se nalazi pri vrhu prozora. Da bi ceo sadržaj bio vidljiv povećavamo veličinu ćelije dok sadržaj ne bude prikazan u celosti u željenoj ćeliji.

Kada je u ćeliju uneta formula, prvi znak sadržaja je znak jednakosti, a vrednost ćelije je jednaka vrednosti izračunate formule. Npr = 2+3.

Pošto je ćelija aktivna, u nju se jednostavnim ukucavanjem upisuje sadržaj. Upisivanjem novog sardžaja briše se prethodni sadržaj. Za promene dela sadržaja ćelije, označimo ćeliju i pritisnemo F12 na tastaturi ili u formula bar – u menjamo željeni deo sadržaja.

Kopiranje na gore, dole, levo i desno

Kad je opseg obeležen na njegovom donjem desnom delu nalazi se kvadratić. Kopiranje sadržaja opsega postiže se povlačenjem ovog kvadratića na dole, gore, levo ili desno.

Popunjavanje niza:

U jednu ćeliju upišemo npr. 100, u ćeliju ispod 90. Označimo obe ćelije i razvučemo kvadratić prema dole.

Definisanje nizova:

Tools / Options / Custom lists. U polje List entries upišite ponedeljak,(Enter) utorak,… kljiknemo na Add i OK. Ukucajmo zatim u jednu ćeliju ponedeljak i razvucimo kvadratić.