RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » Matična ploča

Category Archives: Matična ploča

Matična ploča

Matična ploča

 

Matična ploča je osnovni  element računara koji se nalazi u kućištu centralne jedinice. To je „srce “ računara, u obliku štampane ploče, površine približne listu papira formata A4. Postoji veliki broj modela i proizvođača matičnih ploča , tako da one po izgledu, broju i rasporedu elemenata i dimenzijama mogu biti različite.

Ipak, svaka ploča se može, pričvrstiti za unutrašnjost bilo kojeg kućišta i poseduje nekoliko najvažnijih elemenata:

  • Mikroprocesor- najvažniji čip koji izvršava programe i upravlja ostalim delovima računarskog sistema.
  • Memorija (RAM)- skup čipova u kojima se nalaze programi i podaci za vreme rada računara.
  • Magistrale- snopovi elektronskih vodova kojima se signali kreću između različitih delova matične ploče.
  • Slotovi- duguljasti konektori koji omogućavaju da se na magistralu priključe kartice
  • Konektori- utičnice pomoću kojih se na magistralu podataka povezuju različiti ulazni i izlazni uređaji (monitor,štampač,mikrofon,zvučnici…).

untitled

Na njoj se nalaze:procesor, memorija, keš memorija, magistrale, skup čipova koji kontroliše rad računara i slotovi.Osim toga mogu se nalaziti i kontroleri za diskove i disketne jedinice.

Kontrolni set čipova

Set čipova na matičnoj ploči koji imaju odgovarajuće uloge:određuju koja je sledeća naredba za izvršenje, uzima je iz memorije interpretira, izdaju odgovarajuće naredbe procesoru i kontroliše njihovo izvršenje.

Slotovi

Mnogi korisnici žele da prilagode sebi svoj personalni računar tako što će u njega da ugrade dodatke koji su im potrebni. Personalni računari imaju otvorenu arhitekturu tako da mogu da se konfigurišu u skladu sa potrebama korisnika.

Za priključivanje dodatnih uređaja postoje standardizovana priključna mjesta, slotovi, u koja se ovi dodatni uređaji (zvani kartice) priključuju. Priključci se sastoje od utičnica na koje se priključuju kontroleri različitih jedinica ili same jedinice (kartice).

Portovi

Su posebna priključna mesta na zadnjoj stani kućišta. Postoje 2 vrste:

  • Serijski
  • Paralelni

Kod serijskih portova bitovi jednog bajta prolaze jedan po jedan kroz port. USB port predstavnja vrstu serijskog porta namenjen za povezivanje perifernih uređaja

Kod paralelnih portova  svi bitovi jednog bajta izlaze istovremeno paralelnim putem. Prenos podataka je brži ali mu je nedostatak što signal ne može dugo da putuje (10 puta manje od serijskog)

untitled

Kartice

Su štampane ploče malih dimenzija umetnute u slotove.

1.   grafička: uređaj koji podatke uskladištene u računar u digitalno obliku (0,1) pretvara u odgovarajuće analogne signale koji kontrolišu prikazivanje slike na ekranu. Ovo je jedina kartica bez koje računar ne može da radi.To je razlog postojanja sopstvene grafičke kartice na nekim matičnim pločama (integrisana  grafička kartica).

untitled2.   zvučna: zvuk snimljen u računaru u digitalnom obliku pretvara u analogni tako da može da se reprodukuje u zvučnicima. Zvučna kartica omogućava priključivanje spoljašnjih zvučnika , mikrofona i drugih uređaja u cilju povećanja zvučnih mogućnosti računara.

untitled3.  mrežna omogućava povezivanje računara na lokalnu računarsku mrežu. Modem je kartica na koju može da se priključi telefonski kabal u cilju upotrebe računara kao telefaks mašine ili telefonske komunikacije sa udaljenim računarom.Dajlap modemi mogu biti: interni (tj. ugrađeni u neki sklop na matičnoj ploči i nalaze se unutar kućišta) i eksterni (izvan kućišta i preko nekog konektora se povezuju sa matičnom pločom).Danas su oni potisnuti kablovskim i ADSL modemima koji omogućavaju veće brzine protoka. Ruteri su uređaji kojima se signal sa modema može poslati na više računara.

untitled

4.  FM I TV omogućava prijem radio i tv programa pomoću računara

  5.  FMV (FaxModemVoice) glavna funkcija je modemska. Osim nje služi i za slanje i prijem faksova pomoću računara, a može da se koristi i kao govorna mašina za odgovaranje na telefonske pozive i prijem poruka –tel. Sekretarica.

untitled

Kontroleri

Su prilljučeni na matičnu ploču i omogućavaju ispunjenje sledeća 2 uslova za priključenje bilo kog uređaja:

  • Da priključenje bude korektno u pogledu elektrotehnike-to radi kontroler
  • I proverava da li  postoji poseban program (veznik-drajver).